پروژه ساختمان مجتمع فرهنگی ورزشی تامین اجتماعی اراک