مهار متقابل

معرفی

پایدارسازی گود به روش مهار متقابل (strut) شباهت‌هایی با روش خرپایی دارد. در این روش نیز المان‌های قائم در داخل شمع‌هایی به طول بیش از ارتفاع گود قرار می‌گیرند که انتهای آنها با بتن به صورت گیردار در داخل شمع‌های مهار شده است. این المان‌های قائم می‌توانند پروفیل‌های H  شکل یا I شکل باشند. بعد از جانمایی این المان‌های قائم در دو طرف دیوارهای گود، آنها را به کمک تیرها و المان‌های افقی شکل به صورت خرپا به یکدیگر متصل می‌کنیم تا بتوانند به پایداری یکدیگر کمک کنند. روش مهار متقابل بیشتر مناسب گودهایی می‌باشد که دارای عرض کم می‌باشند و برای گودهای عریض مناسب نیست.

پایدار سازی به روش مهار متقابل (strut)

طراحی

کارشناسان این شرکت مدلسازی این سیستم نگهبان را با استفاده از نرم افزارهای مطرح مهندسی از جمله PLAXIS ,ABAQUS ,SAP و صفحات گسترده محتوی روابط مهندسی مریوطه و بر مبنای آیین نامه‌های مطرح انجام می‏دهند.

مدلسازی به روش مهار متقابل در نرم افزار GeoStudio

اجرا

همانطور که در شکل زیر مشاهده می‌شود، روش اجرا در این روش مشتمل است بر مراحل ذیل:

  • اجرای دیواره / شمع‌های نگهبان
  • انجام خاکبرداری مرحله‌ای
  • اجرای پانل‌ها و پایدارسازی موضعی
  • اجرای استرات‌ها
  • تکرار مراحل فوق تا حصول عمق نهایی گود

لازم به ذکر است با توجه به شرایط سایت و بارهای وارده، ممکن است نیاز به المان‌های ویلر باشد.

مراحل گودبرداری به روش مهار متقابل

نمونه ای از روش مهار متقابل در گودبرداری