حفاری اکتشافی و نمونه گیری

شرکت مهندسین مشاور ژئوسازه  با توجه به سوابق اجرایی، فنی و تجهیزات صحرایی و آزمایشگاهی خود قادر به ارائه تمامی خدمات مطالعات ژئوتکنیک می‌باشد. مهندسین مشاور ژئوسازه در زمینه‌های زیر قادر به ارائه خدمات به کارفرمایان محترم می‌باشد:

  • انجام عملیات حفاری دورانی به روش‌های مختلف شامل مغزه گیری ممتد و آبشویی

حفاری دورانی به روش آبشویی مناسب‌ترین روش حفاری در ساختارهای آبرفتی پایین‌تر از تراز آب زیرزمینی است. در این روش حفاری، با استفاده از سیال حفاری یا کیسینگ از ریزش جداره‌های گمانه جلوگیری می‌شود. سیال حفاری (عموما بنتونیت ، آب یا فوم) علاوه بر حفاظت از جداره‌های گود، وظیفه خنک کردن سرمته حفاری و خارج کردن کاتینگ از گمانه را بر عهده دارد.

  • نمونه‌گیری به صورت دست خورده و دست نخورده در خاک و نمونه‌گیری دو جداره در زمین‌های سنگی

اخذ نمونه‌های دست خورده به کمک تجهیزاتی صورت می‌پذیرد که بافت خاک را دچار تغییر می‌کنند اما جنس خاک دست نخورده باقی می‌ماند. نمونه‌های دست خورده جهت طبقه‌بندی جنس آبرفت، شناسایی اجزاء خاک، تعیین اندازه دانه‌ها، حدود اتربرگ و خواص تراکمی خاک مناسب می‌باشند.

اخذ نمونه‌های دست ‌نخورده عمدتا از لایه‌های رسی به منظور تعیین خواص مهندسی خاک انجام می‌شود. اخذ نمونه دست نخورده از خاک‌های دانه‌ای نیاز به فرآیندهای خاص از جمله انجماد دارد.

Piston Sampler

Shelby Tube

Split Barrel Sampler