تراکم دینامیکی

معرفی

تراکم دینامیکی عبارت است از سقوط وزنه سنگینی از ارتفاع برای متراکم نمودن خاک در اعماق کاربرد تراکم دینامیکی در موارد زیر می باشد:

 • کاهش نشست پی
 • کاهش نشست های ناشی از زلزله
 • امکان ساخت و ساز بر خاکهای دستی
 • متراکم نمودن محل دفن زباله ها برای ساخت و ساز
 • اصلاح محل های دپوی مازاد معادن
 • اصلاح نشست خاکهای رمبنده

محدوده اجرایی تراکم

 • وزنه بین۱۰ تا ۳۰ تن
 • ارتفاع سقوط بین ۱۵ تا ۳۰ متر
 • شبکه کوبش به ابعاد حدود ۳-۵ متر

پارامترهای مهم ژئوتکنیکی در تراکم دینامیکی

 • نوع خاک
 • سطح آب زیر زمینی
 • تراکم نسبی
 • درجه اشباع خاک
 • نفوذپذیری

شکل شماتیک از نحوه عملیات تراکم دینامیکی